Leveringscondities

Levering

A.G. Kessler & Zn. v.o.f. is agent/importeur. Wij leveren ook vanuit onze  groothandel aan de vakhandel. Particulieren en eindverbruikers kunnen bij ons terecht voor informatie over verkooppunten in de eigen regio.

Betalingscondities

De eerste levering vanuit ons magazijn is tegen vooruitbetaling.
Onze betalingsconditie is betaling binnen 14 dagen netto. Bij overschrijding van de crediettermijn worden alle invorderingskosten, plus 1% per maand renteverlies in rekening gebracht. Niet volledig betaalde goederen blijven ons eigendom.

Verzendkosten

Condities voor leveringen aan detaillisten uit ons magazijn:
– Levering vanaf € 100,00 netto goederenwaarde exclusief BTW zijn franco huis
– Leveringen tot € 100,00 netto goederenwaarde worden geleverd met berekening van de werkelijke vrachtkosten

Condities voor leveringen aan (horeca)groothandel uit ons magazijn:
– Alle leveringen zijn af magazijn te Mijdrecht, eventuele verzendkosten worden tegen kostprijs doorbelast

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van A.G. Kessler & Zn. v.o.f. totdat alle vorderingen die A.G. Kessler & Zn. v.o.f. op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

Wanneer de wederpartij uit de door A.G. Kessler & Zn. v.o.f. geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van A.G. Kessler & Zn. v.o.f. en gaat hij/zij de zaak voor A.G. Kessler & Zn. v.o.f. houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van A.G. Kessler & Zn. v.o.f. zijn voldaan.

Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van A.G. Kessler & Zn. v.o.f. mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover A.G. Kessler & Zn. v.o.f. nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in alinea 1 en A.G. Kessler & Zn. v.o.f. aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van A.G. Kessler & Zn. v.o.f. een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk A.G. Kessler & Zn. v.o.f. dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van A.G. Kessler & Zn. v.o.f. een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van A.G. Kessler & Zn. v.o.f., geen pand- of beperkte rechten rusten.

A.G. Kessler & Zn. v.o.f. is gerechtigd het eindresultaat van diensten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen danwel het gebruiksrecht van de tegenpartij in te trekken danwel te beperken indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

De voornoemde bepalingen laten de overige aan A.G. Kessler & Zn. v.o.f. toekomende rechten onverlet.

vertegenwoordiging in luxe huishoudelijke artikelen